GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Pågående EU-projekt

Det internationella perspektivet och EU-frågorna ska genomsyra hela GR:s verksamhet. Målsättningen är att EU-arbetet ska bidra till tillväxt och utveckling i medlemskommunerna, gärna i form av gemensamma utvecklingsprojekt. Här presenteras de EU-finansierade projekt som pågår just nu, indelade i områden som utgår ifrån GR:s verksamhetsinriktning 2017–2019.

Motverka utanförskap

Att motverka utanförskap är en viktig del i arbetet med att nå en region med goda framtidsutsikter för alla. GR arbetar aktivt med frågan och stort fokus ligger på att få fler elever att fullfölja en gymnasieutbildning och därmed minska risken för att hamna i utanförskap.

Utbildning och arbetsliv

GR arbetar aktivt och strategiskt tillsammans med medlemskommunerna kring kompetensförsörjning och ska även vara den självklara samarbetspartnern för alla skolformer när det gäller samverkan mellan skola och arbetsliv.

Samhällsplanering

Göteborgsregionen ska fortsätta att växa såväl genom ökad befolkning som genom regionförstoring. Det förutsätter förbättrad infrastruktur och kortare restider för ett stort antal boende och verksamma i stora delar av Västsverige. Samtidigt ska regionens kvaliteter säkras och utvecklas och livsmiljön värnas från skadlig påverkan.

Integration

Flyktingmottagandet är ett nationellt åtagande som kräver samarbete mellan kommun och stat och andra aktörer. Ett bra etableringsarbete främjar tillväxten och bidrar till att klara framtida arbetskraftsbehov och välfärdens framtida finansiering. Göteborgsregionen står inför en stor utmaning vad gäller ett ökat mottagande av nyanlända vuxna asylsökande, ensamkommande barn samt en betydande anhöriginvandring. GR arbetar för en inkluderande region för goda livsvillkor hela livet.

Skolutveckling

Medlemskommunerna i GR har etablerat en för landet unik samverkan på utbildningsområdet som idag inbegriper alla skolformer – från förskola till vuxenutbildning. GR ska tillsammans med medlemskommunerna driva skolutvecklingsprojekt samt vara en resurs för att skapa, sprida och göra utvecklingssatsningar tillgängliga för elever, lärare, skolledare och andra aktörer på skolans område.

Omsorg och hälsa

Den demografiska utvecklingen, som innebär att vi blir allt fler som lever allt längre, ställer krav på kommunerna. Den ökande andelen äldre beskrivs ofta som en utmaning ur ett vård- och omsorgsperspektiv, bland annat för att klara personalförsörjningen. GR ska bidra till kunskapsutveckling i samverkan med olika vårdaktörer för att stärka en sammanhållen vård och omsorg.

Alla EU-projekt

Här finns alla projekt som GR arbetar med just nu, sorterade i bokstavsordning.

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund