GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Miljö och Samhällsbyggnad i Göteborgsregionen

Regional utveckling

Genom mål- och strategidokumentet "Hållbar tillväxt" har förbundsstyrelsen lagt fast huvudriktningen för arbetet att utveckla såväl den regionala strukturen som miljön. Göteborgsregionen skall fortsätta att växa både genom ökad befolkning och genom regionförstoring. Det förutsätter förbättrad infrastruktur och kortare restider för ett stort antal boende och verksamma i stora delar av Västra Götaland och Halland. Samtidigt skall regionens kvaliteter säkras och utvecklas samt livsmiljön värnas från skadlig påverkan.

GRs medlemskommuner är överens om hur den regionala strukturen skall utvecklas. För att nå uppsatta mål måste den politiska viljan omsättas till praktisk handling och det krävs ett samstämt och konsekvent agerande över lång tid. En sammanfattande strukturbild som visar huvuddragen i regionens fysiska strukturer har skapats. Ambitionen är att medlemskommunerna lokalt tar ansvar för att den regionala strukturen är långsiktigt hållbar genom att i sin planering utgå från och följa strukturbild och överenskommelsen.

Mål- och strategidokumenten Hållbar tillväxtPDF»
och Strukturbild för GöteborgsregionenPDF»


Aktuellt

Medskapande tema på första workshopen för SMART-MR
Hur skapas dialog när en stor investering i infrastruktur planeras? Hur kan alla komma till tals utan att någras röster blir dominerande? Detta diskuterades under en tvådagars konferens i Ljubljana, Slovenien. Läs mer

Slutrapport om en grön kil

GR har under tre år, tillsammans med fem medlemskommuner, genomfört ett projekt i en av regionens gröna kilar, Delsjön-Härskogenkilen. Projektet har syftat till att samverka över kommungränserna och öka kunskaperna i området för att kunna värna och utveckla de naturvärden som finns.  Läs mer om projektet och slutrapporten här »

Snabbspår för VA-ingenjörer ska matcha kommunernas efterfrågan

I kommunerna råder brist på VA-ingenjörer. Samtidigt har flera av dem som nyligen kommit till Sverige den kompetensen. Genom ett unikt pilotprojekt på GR, Regionalt snabbspår för VA-ingenjörer - På rätt plats, kan de komma fortare ut i arbetslivet. Läs mer»

Gemensam samhällsplanering i stråket Göteborg-Borås

Målbild 2035 för stråket Göteborg-Borås är nu antagen i samtliga kommuner som ingår i samverkansprojektet. Att planera järnvägsutbyggnad, trafikering och bebyggelseutveckling tillsammans är en förutsättning för en hållbar regional struktur. Läs mer»

Regional planering

Som en del i arbetet med Västsvenska paketet är filmen ”En introduktion till regional planering” framtagen. Filmen syftar till att ge en beskrivning av drivkrafterna bakom regional utveckling, och är tänkt att fungera som ett kunskapsunderlag för politiker och tjänstemän inom samverkansparterna i Västsvenska paketet. Se filmen här»

 

 

 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över 980 000 invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund