GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Samhällsbyggnad

En attraktiv region

Förbundsstyrelsen beskriver genom mål- och strategidokumentet "Hållbar tillväxt" de grundläggande utmaningarna för Göteborgsregionens utveckling.

Göteborgsregionen ska vara en stark och tydlig tillväxtregion i Europa – en region som är attraktiv att leva och verka i samt besöka. Genom ett gemensamt målinriktat arbete vill vi stärka regionens kvaliteter och aktivt arbeta för att möta framtidens utmaningar.

För att nå uppsatta mål måste den politiska viljan omsättas till praktisk handling och det krävs ett samstämt och konsekvent agerande över lång tid.  GR arbetar därför med frågor som bland annat bostadsbyggande, handel, markanvändning, trafik och infrastruktur samt miljö och teknisk försörjning.

Filmen ”En introduktion till regional planering” syftar till att ge en beskrivning av drivkrafterna bakom regional utveckling. Filmen är framtagen som en del i arbetet med Västsvenska paketet och är tänkt att fungera som ett kunskapsunderlag om regional planering för t ex nytillträdda politiker och tjänstemän inom samverkansparterna i Västsvenska paketet.

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över 980 000 invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund