GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Gemensamma gymnasiet

Vad menas med Gemensamma gymnasiet (GG)?
Genom det regionala samarbetet är det möjligt för en elev att ansöka om att få gå en kurs som inte finns på den egna gymnasieskolan. Dessa kurser kallas ”gemensamma kurser”.

Vad är det för kurser?
Kursutbudet varierar beroende på vilka kurser gymnasierna kan erbjuda. Vanligast är kurser i språk som inte erbjuds i det vanliga gymnasieutbudet, till exempel japanska.

När går kurserna?
För att eleverna skall hinna ta sig till skolan där kursen erbjuds förläggs dessa till kvällstid. Vanligast är onsdagar mellan klockan 17.00 och 21.00, men ibland kan gruppen ha kommit överens om en annan tid.

Tag kontakt med ansvarig på respektive skola för mer information om planerad lektionstid. Kurserna brukar starta i början eller mitten av september för att årskurs 1 skall hinna söka till dem.

OBS! Kurserna startar endast om antalet kursdeltagare är tillräckligt många. Det finns alltså ingen garanti att eleven får gå på den sökta kursen.

Var går kurserna?
Kurserna hålls på en centralt placerad skola, oftast i Göteborg, till exempel på Hvitfeldtska gymnasiet.

Ansökningen till Gemensamma gymnasiet
Ansökning sker under våren för årkurs 2 och 3,
och tidigt på höstterminen för årkurs 1.

Hur sker ansökningen?
Eleverna som är intresserade av att läsa en kurs i gemensamma gymnasiet tar kontakt med ansvarig person på respektive skola, ofta en studie- och yrkesvägledare eller rektor. Rektor beslutar om eleven får läsa en kurs, och sedan ansöker skolan, inte eleven, om plats på önskad kurs.

From våren 2017 kommer det IT-stöd som använts för att söka till kurserna inom Gemensamma gymnasiet försvinna, och istället sker ansökan via direktkontakt med respektive skola.

Gällande utbud för läsåret 2017 – 2018 finns i foldern här bredvid. Där finns även en anmälningsblankett som skickas direkt till anordnande skola, se kontaktuppgifterna nedan.

2017-04-25 – Förändring av kursutbud,
Geografi steg 1 är tyvärr inte längre sökbart

Kontaktuppgifter för kurser som erbjuds 2017-2018

Hvitfeldtska gymnasiet:
ingela.hjulstrom@educ.goteborg.se, tel: 031-367 06 12


Det språk eleven vill läsa finns inte i Gemensamma gymnasiet

Språkcentrum i Göteborg erbjuder kurser i många olika språk
(moderna språk eller modersmål). Men dessa är inte förlagda till kvällstid utan anordnas vanligen på sen eftermiddagstid (ofta mellan 15.00 och 19.00) vilket kan innebära att det är svårt för elever med lång resväg att deltaga.

Språkcentrums utbud för 2017 - 2018 finns i dokumentet här bredvid.
Där finns även en anmälningsblankett som skickas direkt till Språkcentrum, se kontaktuppgifterna nedan.

Språkcentrum:
sprakcentrum.goteborg@educ.goteborg.se tel: 031-367 04 50

 


Frågor
Har ni frågor om Gemensamma gymnasiet som rör kurser, elever, ansökningar etc, tag kontakt med anordnade skolor enligt ovan.

För övriga frågor kan ni kontakta Fredric Alvstrand,
fredric.alvstrand@grkom.se eller 031-335 50 49

Gemensamma gymnasiet

www.grkom.se/gemensammagymnasiet

Hvitfeldtska
Gemensamma gymnasiet

Språkcentrum modersmål
- moderna språk

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund