GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Tjänstemannanätverk


Kommundirektörerna

Träffas tio gånger per år, på GR eller ute i olika kommuner. Nätverkets syfte är att i linje med GRs förbundsordning bidra till att ta tillvara medlemskommunernas intressen, främja deras samverkan och ge dem service. Detta sker bl.a. genom erfarenhetsutbyte och kunskapsspridning inom kommunledningsområdet.
Kontaktperson på GR: Helena Söderbäck

Kommunledningssekreterare

Träffas två gånger per år, ute i olika kommuner. Nätverkets syfte är erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling inom kommunledningsadministration
Kontaktperson på GR: Gunnel Rydberg

Kommunsekreterare

Träffas två gånger per år, ute i olika kommuner. Nätverkets syfte är erfarenhetsutbyte inom kommunadministration, ärendehantering, juridik, formalia m.m.
Kontaktperson på GR: Gunnel Rydberg

IT-chefsnätverket

Nätverket ska verka för att stimulera utveckling inom digitalisering bland GRs kommuner.
Kontaktperson på GR: Johan Kjernald

Nätverket för E-hälsa

Nätverket ska verka för att stimulera utveckling inom E-hälsa bland GRs kommuner.
Kontaktperson på GR: Freddy Ehrenholm
Träffas två gånger per år, ute i olika kommuner. Nätverkets syfte är erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling inom revisionen. Förtroendevalda revisorer

Kontaktperson på GR: Bo Andersson

Kommunikationsnätverket

Träffas ca fyra gånger per år. Nätverkets syfte är erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling och samverkan inom kommunikationsområdet.
Kontaktperson på GR: Gunnel Rydberg

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund