GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Hållbar tillväxt

Politisk styrning GR

Hållbar tillväxt är grunden för det gemensamma arbetet

Politikerna har tagit fram Hållbar tillväxt, ett mål- och strategidokument som är grunden för det gemensamma arbetet i GR-kommunerna. Målen handlar bland annat om att utveckla Göteborgsregionen till en stark och tydlig tillväxtregion i Europa – en region som är attraktiv att leva och verka i samt besöka.

Förbundsfullmäktige

Förbundsfullmäktige fattar de högsta besluten inom GR och godkänner bland annat den fleråriga verksamhetsinriktningen samt budget och årsredovisning. De fattar även beslut om förbundsordningen som beskriver GR:s uppdrag.

Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen ser till att de mål som fullmäktige fattat beslut om följs. Den godkänner också GR:s ettåriga verksamhetsplan och detaljbudget.

Mandatperioden för förbundsfullmäktige och förbundsstyrelsen är densamma som för riksdags- och kommunalval.

Utbildningsgruppen

Utbildningsgruppen leder GR Utbildnings arbete. Utbildningsgruppen har utarbetat regionalpolitiska utbildningsmål, som har förankrats i kommunerna och utgör ledstjärnan för verksamheten.

På basis av dessa mål fastställs årliga inriktningar för arbetet inom GR Utbildning. Utbildningsgruppen beslutar, på uppdrag av kommunerna, om antagningen till gymnasieskolan.

De politiska styrgrupperna

Utöver utbildningsgruppen finns tre politiska styrgrupper som arbetar inom varsitt område. De tre områdena är arbetsmarknad, social välfärd samt miljö och samhällsbyggnad. Styrgrupperna bereder frågor till förbundsstyrelsen.

GR - en del av Västra Götaland

GR samarbetar med flera andra aktörer i Västra Götaland. Några av politikerna i GR:s förbundsstyrelse är även ledamöter i Beredningen för hållbar utveckling (BHU) - ett politiskt samverkansorgan för Västra Götalandsregionen och länets kommuner. GR ingår även i VästKom - en samarbetsorganisation för de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.


Organisationsskiss GR Förbundsfullmäktige Förbundsstyrelsen Styrgrupp Arbetsmarknad Styrgrupp Social välfärd Styrgrupp Miljö och Samhällsbyggnad Strygrupp Utbildning Avdelning Arbetsmarknad och social välfärd Förbundsledning Avdelning Miljö och samhällsbyggnad Avdelning Utbildning Nätverk

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund