GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Om GRs politiska styrning

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige.

Kommunalförbundets högsta beslutande organ är förbundsfullmäktige. De sammanträder en gång per år (i juni) för att godkänna årsredovisning och budget. Förbundsfullmäktige består av 97 ordinarie ledamöter samt lika många ersättare. Fullmäktige utser förbundsstyrelsen som består av 22 ordinarie ledamöter och 11 ersättare. Styrelsen sammanträder ca sex gånger per år. Presidiet består av ordföranden och tre vice ordföranden.

Mandatperioden är densamma som för riksdags- och kommunalval.

Förbundsstyrelsen utser i sin tur politiska styrgrupper för områdena

GRs operativa verksamhet leds av förbundsdirektör Helena Söderbäck

Mer om GRs organisation finns beskrivet på sidorna

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund