Yrkesresan
– ett regionalt kompetensprogram för den sociala barn- och ungdomsvården

yrkesresan

Yrkesresanlänk till annan webbplats erbjuder introduktion och kompetensutveckling för personal i socialtjänstens myndighetsutövning gällande barn och unga.

Göteborgsregionen (GR) har på uppdrag av kommunerna tagit fram Yrkesresan, eftersom kommunerna i GR ser att det finns mycket att vinna på att gemensamt arbeta med frågan om hög personalomsättning i socialtjänsten. Yrkesresan lanserades våren 2017. I augusti 2018 anslöt Boråsregionen och i januari 2019 Skaraborg. Ytterligare några kommuner från Halland anslöt i februari 2020.

Allt samlat på samma webbplats – yrkesresan.se

Det är svårt både som ny och erfaren socialsekreterare att överblicka den stora mängd information som vänder sig till personal i socialtjänsten. Yrkesresan paketerar relevant kunskap från olika aktörer och presenterar dem på en webbplats: yrkesresan.se. Webbplatsen har tagits fram av GR och har en tilltalande grafik med resan som tema. Symboliken är att kompetensutveckling är en resa; man behöver ständigt utvecklas i sitt yrkesliv.

Olika nivåer

Användaren lotsas runt på webbplatsen med hjälp av grafiken. Resan inleds med tre olika resväskor, som motsvarar tre faser i yrkesutvecklingen:

  • Ny: 0-2 år i yrket
  • Van: 2-5 år i yrket
  • Erfaren: mer än 5 år i yrket

När en resväska öppnas visas en resväg med olika hållplatser som motsvarar kurser. Kurserna har utformats i samråd med kommunerna och det finns kunskapsmål för varje kurs. Målen stödjer utvecklingen från kunskap till kompetens och utgår ifrån nivåerna fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet.

Varje kurs består av tre delar

  1. Förberedelser: Digital checklista med uppgifter som användaren ska göra. Här finns till exempel föreskrifter, handböcker, webbutbildningar, podcasts och egenproducerade filmer. Varje uppgift är knuten till kunskapsmål, motiveras för användaren och är tydligt tidsatt.
  2. Kursdagar: Deltagare från olika kommuner samlas till föreläsning varvat med grupparbeten och reflektioner. Kursledarna kommer från kommunerna, har lång erfarenhet och fungerar som förebilder för att inspirera till att stanna i yrket.
  3. Efterarbete: Fördjupningsuppgifter i form av en digital checklista.

Utveckling och nationell spridning pågår

Gensvaret på Yrkesresan har varit mycket positivt. Socialsekreterarna har lyft fram att Yrkesresan har en genomtänkt struktur, relevant innehåll, tilltalande grafisk form och att kursledarna ger hopp om framtiden i yrket. Arbetsledare och chefer lyfter särskilt fram att Yrkesresan ger dem avlastning i introduktionen av nya socialsekreterare, som de upplever kommer snabbare in i arbetsuppgifterna.

På grund av det stora intresset i landet inleddes 2019 en förstudie om nationell implementering av Yrkesresan i samverkan mellan GR, Sveriges kommuner och regioner (SKR), Socialstyrelsen och regionerna. Tanken är att den modell som tas fram ska inspirera till regional och nationell samverkan för andra verksamheter och målgrupper.

Under våren 2020 meddelade 238 kommuner att de är intresserade av att delta i fortsatt utveckling. Läs mer på SKR:s webbsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Yrkesresan för utförare

GR fick våren 2019 i uppdrag av IFO-chefsnätverket att undersöka förutsättningarna för att ta fram ett regionalt introduktions- och kompetensutvecklingsprogram för utförare. I mars 2020 lämnades förstudien till IFO-chefsnätverket. Den visar att det finns ett stort intresse bland Göteborgsregionens kommuner för att göra detta gemensamt. Det finns en önskan om samsyn i val av metoder och behov av stöd i hantering av metoder och deras licensiering. Läs mer i förstudienPDF.

Göteborgsregionen har tagit fram ett förslag på hur en Yrkesresan för utförare skulle kunna tas fram när det gäller övergripande struktur, finansiella och personella resurser och preliminär tidplan. Alla kommuner i Göteborgsregionen har sagt ja till att fortsätta arbetet.

Film från starten av Yrkesresan

Regional handlingsplan

Satsningen på Yrkesresan startade med att Göteborgsregionen (GR) 2015 på uppdrag av medlemskommunerna tog fram en handlingsplan för kompetens och stabilitet inom myndighetsutövningen i den sociala barn- och ungdomsvården i GR-kommunerna.

  1. Handlingsplan för kompetens och stabilitet inom myndighetsutövningen i den sociala barn- och ungdomsvården i GR-kommunernaPDF


Introduktionsprogram

Utifrån handlingsplanen läggs inledningsvis fokus på inskolning och introduktion för nya socialsekreterare och för detta har ett inskolnings- och introduktionsprogram utarbetats:

  1. De första åren som socialsekreterare inom myndighetsutövning barn och unga. Ett sammanhållet och strukturerat inskolnings- och introduktionsprogram för nya socialsekreterare inom myndighetsutövningen barn och unga i Göteborgsregionen.PDF

Syftet med programmet är att ge personal som är nya i yrket en bra start och hjälp att hitta en yrkesidentitet, skapa förståelse för de första yrkesverksamma årens möjligheter och svårigheter samt dela erfarenheter med andra kollegor.

Senast uppdaterad: 2020-06-04 

Kontaktpersoner på Göteborgsregionen

Cristina Dahlberg
031-335 52 05

Nicholas Singleton
031-335 50 81

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund