GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Studiematerial om äldre och läkemedel

Nu finns en fjärde totalreviderad upplaga av Livslust, linfrön och Lasix
– studiematerial kring äldres läkemedelsbehandling
.

Boken är tänkt att användas som underlag för studiecirklar kring äldres läkemedelsbehandling och som stöd för verksamhetsutveckling inom området i kommuner och landsting. Den lämpar sig även för självstudier, som kurslitteratur eller som referens- och uppslagsbok. Boken riktar sig primärt till sjuksköterskor, men kan också användas av annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal.

Boken används idag som referenslitteratur på bland annat specialistutbildningen för sjuksköterskor inom vård av äldre vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa vid Göteborgs universitet.

Boken togs fram i samarbete med terapigruppen för äldres läkemedelsbehandling i Göteborg och södra Bohuslän, Läkemedelsenheten i Västra Götalandsregionen, Primärvården i Göteborg samt Göteborgs Stad.

Bokens upplägg

Studiematerialet är uppdelat på tio teman, bland annat läkemedelsanvändning bland äldre, den åldrande människan, läkemedelsrelaterade problem, vanliga psykiska besvär bland äldre, smärta och värk samt åtgärder för bättre läkemedelsanvändning. Råd och tips om både farmakologisk och ickefarmakologisk behandlings ges baserat på aktuella riktlinjer och forskningsrön.

I boken varvas faktadelar med fallbeskrivningar, diskussionsfrågor, tips på hemuppgifter och förslag på fördjupningslitteratur. Hemuppgifterna liksom anteckningar från diskussionsfrågor och patientfall är tänkta att fungera som utgångspunkt för verksamhetsutveckling.

Sagt om Livslust, linfrön och Lasix:

"Den är intressant och användbar och täcker in både den medicinska delen och omvårdnaden. Det är både ett faktamaterial och ett material att arbeta med och diskutera."

"Tilltalet är trevligt och inbjudande och inte så byråkratiskt."

Helle Wijk, lektor vid Institutionen för Vårdvetenskap och Hälsa vid Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet, med klinisk förankring vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Ladda ner:

Artiklar om Livslust, linfrön och Lasix:

Fördjupning

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund