GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

CERA – Centrum för utbildning och forskning kring riskbruk, missbruk och beroende

Centrum för forskning och utbildning kring riskbruk, missbruk och beroende (CERA), är en tvärvetenskaplig och partsammansatt centrumbildning vid Göteborgs universitet som arbetar för att stärka och utveckla forskning och utbildning inom beroendeområdet och sprida vetenskaplig kunskap till yrkesverksamma inom missbruks- och beroendevården och till andra intresserade.

Forskare inom CERA fokuserar på frågor som handlar om vilka bio-psyko-sociala faktorer som samspelar till varför vissa individer utvecklar ett beroende och vilka konsekvenser det leder till för dem själva och deras omgivning. Vidare finns ett fokus på folkhälsa och ungdomar/unga vuxna, framför allt preventiva insatser som kan minska risken för utveckling av beroendeproblem och psykisk ohälsa i framtiden.

I styrgruppen för CERA ingår representanter från Göteborgs universitet, Sahlgrenska Akademin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Beroendekliniken, Länsstyrelsen, FoU i Väst/GR samt Kriminalvården region väst.

Cera

CERA:s styrgrupp 2015.

Kontaktperson på GR

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund