GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Social innovation i samhällsplanering

Bostadssegregationen är en regional utmaning. Vinnova har beviljat GR medel för att tillsammans med kommunerna Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Partille och Stenungsund skapa ett regionalt innovationslabb för att motverka boendesegregation.

Projektet kommer att skapa en organisation som långsiktigt kan stödja, testa och utvärdera införande av sociala innovationer på lokal nivå i kommunerna.

De metoder som kommer att testas är bland annat socialt bostadsförsörjningsprogram, seniorperspektiv i planering, socialt investeringsperspektiv, markanvisning som socialt instrument och social konsekvensanalys.


Innovationslabb

Några viktiga principer för innovationslabbet är långsiktig implementering, att testerna genomförs i verkliga situationer, brukarmedverkan och uppskalning.

Detta utvecklingsprojekt har initierats av GR:s arbetsgrupp för social hållbarhet, där bland andra social- och samhällsbyggnadschefer från flera kommuner ingår. I projektet medverkar även RISE, Hyresgästföreningen, Fastighetskontoret i Göteborgs Stad och Älvstranden Utveckling.

Projektet startade i december 2017 och pågår till slutet av 2019.

Projektsida Social innovation Logga in

Kontakt

Maja Wadstein
Projektledare
Miljö och samhällsbyggnad
031-335 54 45

Sandra Goll-Rasmussen Nielsen
Projektledare
Arbetsmarknad och social välfärd
031-335 51 89

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund