GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

AKTUELLT ARBETE, MITT I LIVET


GR Välfärd arbetar med följande satsningar och projekt inom området Mitt i livet:

AllAgeHub

Forskning, utveckling och innovation för tillgängliga boendemiljöer och välfärdsteknik. Just nu finslipas planerna på det nya forsknings-, innovations- och utvecklingscentret AllAgeHub. 

CERA - Center of Education and Research on Addiction at the University of Gothenburg

CERA (tidigare FMB) är en centrumbildning vid Göteborgs universitet som arbetar med forsknings-, utvecklings- och utbildningsfrågor inom området riskbruk, missbruk och beroende, med fokus på alkohol och narkotika.

Delaktighetsmodellen

Delaktighetsmodellen ska underlätta en jämlik dialog mellan brukare och personal. Genom samtal i grupper ökar brukarens möjlighet till delaktighet och inflytande över sin vardagssituation. GR erbjuder utbildning i delaktighetsmodellen.

  1. Läs mer

EU-medborgare i socialt och ekonomiskt utsatta situationer som vistas tillfälligt i Göteborgsregionen

GR:s förbundsstyrelse har antagit en plan för kommunala insatser som rör EU-medborgare i socialt och ekonomiskt utsatta situationer som vistas tillfälligt i Göteborgsregionen.

  1. Läs mer

Evidensbaserad praktik – särskild satsning på funktionsnedsättningsområdet

Nytt för 2013 är att den nationella satsningen på evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten, även ska omfatta funktionsnedsättningsområdet.

Funkar

Funkar var en förstudie där nio kommuner i Göteborgsregionen kartla och analyserade området funktionsnedsättning, psykisk ohälsa och samsjuklighet kopplat till arbete och sysselsättning.

GRAF

GRAF, ägdes av GR, på uppdrag av kommunerna Härryda, Lerum, Partille och Stenungsund samt Mölndals stad, vände sig till personal inom kommunens verksamhet som stöttar personer med funktionsnedsättning till att komma i arbete. GRAF var ett ESF-finansierat projekt.

Hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning

Västra Götalandsregionen och de 49 kommunerna i Västra Götaland har ett gemensamt avtal för hjälpmedelsförsörjning. Avtalet omfattar hjälpmedel vid rörelsehinder samt kognitivt stöd och kommunikation.

Hållbart arbetsliv – socialsekreterarrollen i utveckling

Syftet med projektet är att skapa ett underlag för att stötta kommunerna inför ett kommande utvecklingsarbete inom ekonomiskt bistånd. Vilken kunskap finns idag när det gäller socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd och vilka slutsatser kan dras när det gäller områden att prioritera i ett framtida förändringsarbete? 

Kunskapsstöd: Kartläggning av socialtjänstens behov av kunskapsstöd

FoU i Väst/GR och FoU Socialtjänst vid Fyrbodals kommunalförbund kartlägger hur behov av kunskapsstöd inom socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården identifieras idag.

Life filming – Vuxna med intellektuell funktionsnedsättning

Kan film vara ett verktyg för dialog och delaktighet i stadsutvecklingsfrågor för personer med intellektuell funktionsnedsättning? Detta prövas i ett projekt i Göteborgs Stad där FoU i Väst/GR har i uppdrag att följeforska.

Mobila fältteamet utvärderas

FoU i Väst utvärderar mobila fältteamets verksamhet som vänder sig till personer med psykiska funktionsnedsättningar som inte själva kan ta sig till en mottagning.

Mötesplats Funktionshinder

Mötesplats Funktionshinder är ett arrangemang för anställda inom verksamhetsområdet funktionshinder i GR:s 13 medlemskommuner. Dagarna syftar till att dela med sig av kunskap och erfarenheter, att inspirera till nytt tänkande och nya perspektiv samt att stärka yrkesroller.

Mötesplats IFO

Mötesplats IFO är ett årligt återkommande och uppskattat arrangemang som bereder plats på scen för kommunernas egna verksamheter inom Individ- och familjeomsorg.

Parenting Young Children (PYC)

PYC är ett föräldrautbildningsprogram som vänder sig till föräldrar med intellektuella funktionsnedsättningar.

Personal- och rekryteringsbehov inom det sociala området i GR-kommunerna

Den senaste sammanställningen publicerades 2014.

Psykisk hälsa

Stadsdelarna Majorna-Linné och Askim-Frölunda-Högsbo arbetar under hösten 2016 tillsammans med FoU i Väst/GR i ett projekt som handlar om psykisk hälsa.

  1. Läs mer

Social innovation i samhällsplanering

Vinnova har beviljat GR medel för att tillsammans med kommunerna Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Partille och Stenungsund skapa ett regionalt innovationslabb för att motverka boendesegregation.

Social översiktsplan i Kungälv

I Kungälvs kommun finns sedan 2015 en social översiktsplan som ska vara ett stöd vid prioritering av insatser för att skapa ett socialt hållbart samhälle i hela kommunen. FoU i Väst/GR bistår under vintern 2016–2017 i uppföljning och vidareutveckling av arbetet med den sociala översiktsplanen.

Tidiga insatser för barn, unga och deras föräldrar i Lerums kommun

Lerums kommun ser över hur förebyggande insatser till barn, unga och föräldrar ska se ut i framtiden. Som ett led i detta utvärderar FoU i Väst/GR familjecentralen i Gråbo samt kartlägger det stöd som erbjuds idag. 

Ungdomsmottagningarna i Västra Götalands län

FoU i Väst/GR kartlägger ungdomsmottagningarna i länet, belyser vilka ungdomsgrupper som kommer dit samt utvärderar de särskilda satsningar som görs för att förstärka arbetet med psykisk hälsa.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) socionomprogrammet

GR bidrar till att understödja dialogen mellan medlemskommunerna och Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet, om den verksamhetsförlagda utbildningen för socionomer.

  1. Läs mer

Öppna jämförelser och kvalitetsregister inom socialtjänsten

GR ger kommunerna stöd för att kunna analysera och använda öppna jämförelser i sitt förbättringsarbete. GR-kommuner deltar sedan våren 2012 också i nätverk kring kvalitetsregistret Senior alert respektive Svenska Palliativregistret.

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund