GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Kommunala Chefsnätverket för Renova (KCR)

Under 2013 beslutas nya bolagsordningar, nytt ägardirektiv, samt nytt aktieägaravtal för Renova-koncernen av 10 ägarkommuner. I aktieägaravtalet mellan kommunerna och i Ägardirektivet för Renovakoncernen står att det finns ett chefsnätverk för bland annat avfallsfrågor och att detta nätverk är ett forum för samverkan mellan ägarkommunerna som beställare. KCR arbetar bland annat med uppföljning, beställningar, samråder om avgifter och kommande direkttilldelningar, strategiska frågor och bereder frågor efter förfrågan från ägarrådet till Renova.

Varje kommun utser en tjänsteman att delta i KCR. Den person som utses ska ha ansvaret för kommunens avfalls- och va-verksamhet (inklusive ekonomiskt ansvar för taxefinansierade verksamheter och ansvaret för dialogen med den politisk ansvariga nämnden). Personen ska vara densamma som representerar kommunen i "Chefsnätverket för avfall, vatten och avlopp"

I Aktieägaravtalets §5 står att KCR bland annat:

  1. Arbetar med direkttilldelade uppdrag kopplat till direkttilldelade uppdrag och A2020:
  2. utformar beställningar inklusive uppföljning och analys
  3. arbetar med uppföljningav ekonomi och verksamhet kopplat till direkttilldelade uppdrag och A2020 (intäkter och kostnader per uppdrag, underlag för prissättning)
  4. Samråder om avgifter
  5. Samråder om tillkommande direkttilldelningar
  6. Samråder om övriga strategiska frågor
  7. Bereder efter förfrågan ärenden som ska hanteras av ägarrådet

Deltagare

 

Anders Kiani-Janson

Ale

Henrik Kant

Göteborg

Hilda Kraamer

Göteborg

Jessica Stenhoff

Härryda

Anders Holm

Kungälv

Annika Andersson

Lerum

Göran Werner

Mölndal

Per Söderquist

Partille

Kristina Lindfors

Stenungsund

Marie-louise Bergqvist

Tjörn

Thomas Wijk

Öckerö

 

Logga in KCR - kommunala Chefsnätverket för Renova

Kontaktperson på GR:

Fredrik Seger

031-335 5201

0732-34 22 31

 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund