GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Workshop om inkludering i studie- och yrkesval

Idag arrangerar ESF-projektet College Väst en första workshop i syfte att utsätta yrkes- och studieval för förändringstryck och öka kunskapen för mångfald och jämlikhet.

Ingen individ ska i sina studie- och yrkesval behöva begränsas av sitt kön, sin bakgrund eller funktionsförmågor. För att nå en mer jämställd och inkluderande arbetsmarknad där alla individer ges lika möjligheter krävs ett systematiskt arbete såväl i skolan som i arbetslivet. Hur kan vi tillsammans jobba för att utmana rådande kulturer och bidra till utbildningar och arbetsplatser där alla känner sig välkomna?
 
 Genom erfarenhetsutbyten kommer deltagarna i workshopen att få med sig handfasta tips att använda i sin verksamhet. I september 2017 kommer deltagarna mötas igen i ett uppföljande tillfälle.
 
 Målgruppen för seminariet är lärare, studie- och yrkesvägledare, rektorer och verksamheter som arbetar med samverkan mellan skola och arbetsliv. Förmiddagen riktar sig främst till verksamma inom vård och omsorg, teknik samt livsmedel och gröna näringar.
 
College Väst är ett projekt i Göteborgsregionen som syftar till att stärka och utveckla Teknikcollege och Vård- och omsorgscollege. Tillsammans med Region Halland ska även ett delprojekt genomföras för att se över möjligheterna för liknande former inom delbranscher för livsmedel och gröna näringar. Detta för att undersöka om utbildningarna inom dessa områden motsvarar delbranschernas behov samt se över förutsättningarna för samverkan mellanutbildning och arbetsliv för en bättre kompetensförsörjning.

Projektet finansieras av Europeiska Socialfonden och pågår mellan 2016 och 2018.

Kontaktpersoner på GR:

Senast uppdaterad: 2017-03-14 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund