GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:


Organisation

GR Utbildning är organiserat i kraftfält som samverkar för att täcka in samtliga delar inom utbildningsområdet.


Gymnasieantagningen
ansvarar för antagningen till kommunala och fristående gymnasieskolor i hela Göteborgsregionen. Genom samverkansavtal har alla unga som bor här möjlighet att studera på valfri gymnasieskola och gymnasiesärskola i hela regionen.

GR Skola Arbetsliv verkar för den långsiktiga kompetensförsörjningen i Göteborgsregionen. Vi hjälper och stöttar våra kommuner och skolor men även branscher och företag att skapa samverkansaktiviteter för att såväl framtidsrusta våra ungdomar som att möta kompetensbehoven på arbetsmarknaden.

Praktikplatsen.se samordnar arbetet med samverkan mellan skola och arbetsliv i regionen samt anskaffar och förmedlar praktikplatser via praktikplatsen.se.

Pedagogiskt Centrum – Utbildning för alla driver projekt för att motverka utanförskap i samhället. Exempel på målgrupper är nyanlända och ungdomar inom det kommunala aktivitetsansvaret.

Pedagogiskt Centrum – Skolutveckling verkar för skolutveckling i hela Göteborgsregionen. Vi skapar och leder alltifrån kortare insatser till långsiktiga utvecklingsprojekt tillsammans med skolpersonal och elever. Vi arbetar med skräddarsydda insatser som utformas i nära samarbete med våra uppdragsgivare och som tar avstamp i den enskilda verksamhetens unika behov.

Framtidens Ledare arbetar med försörjning, utveckling och marknadsföring av kommunalt ledarskap i regionen. Erbjuder chef- och ledarskapsutbildningar och samordnar traineeprogram.

GR Läromedel har till uppgift att informera om och tillgängliggöra lärverktyg samt erbjuda kompetensutveckling och stöd i syfte att tillgodose varje skolas och elevs unika behov. Uppdraget innefattar förmedling av ett stort antal filmer i strömmande form, samt digitala och analoga läromedel till regionens skolor.

GR Vux samordnar antagningsarbetet, kvalitetssäkringen och administrationen av regiongemensamma vuxenutbildningar.

 

Kontaktperson på GR: Cecilia Salmi

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund