GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Nätverket för chefer inom funktionshinderområdet

Nätverket är ett forum för erfarenhetsutbyte, kunskapsutveckling och omvärldsbevakning. Nätverket ska arbeta för en kunskapsbaserad socialtjänst, fånga gemensamma utvecklingsbehov och bidra till att samarbete fördjupas kring angelägna frågor. Nätverket ska också ge stöd, kraft och inspiration.

Nätverk träffas regelbundet cirka 5–6 gånger per år.


Vad skall uppnås?

 • Långsiktigt regionalt utvecklingsarbete
 • Lokal kunskap görs synlig, tillgänglig och användbar
 • Nya perspektiv på frågor
 • Lärande samarbete


Prioriterade frågor

 • Fortsatt utvecklingsarbete för att stärka barn och ungas delaktighet, brukarmedverkan och systematisk uppföljning
 • Arbeta för ökad professionalisering och höjd status för baspersonal
 • Titulaturer, kompetenskrav och rekrytering


Överenskommelser och dokumentation


Mötestider 2018

 • 25 maj kl 8.30–12
 • 14 september kl. 8.30–12
 • 25–26 oktober, möte i Stockholm
 • 16 november kl. 8.30–12


Anteckningar

 1. Mötesanteckningar

Nätverket för chefer inom funktionsnedsättningsområdet i GR februari 2018.

Medlemmar i nätverket:

Snezana Hadziselimovic, Kungälv
Christian Sandgren, Lerum
Helen Persson, Lilla Edet
Veronica Strömsten, Partille
Karin Lindell, Härryda
Rickard Olsson, Mölndals stad
Johnny Telkkonen, Mölndals stad
Juan Navas, Tjörn
Yvonne Pontén SDF Centrum, Göteborgs Stad
Elisabeth Wärn, Stenungsund
Åsa Wallin, Alingsås
Anna Bergsten, Kungsbacka
Andréas Witt, Ale
Tarja Mattilla, SDF Norra Hisingen, Göteborgs Stad
Ingela Johansson, social resursförvaltning, Göteborgs Stad
Angelica Francisca, Öckerö
Ann-Brith Davidson, SDF Centrum, Göteborgs Stad
Andreas Ericson, stadsledningskontoret, Göteborgs Stad
Nicholas Singleton, GR
Yvonne Witzöe (fd Andersson), GR

Kontaktperson på GR

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund