GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) utvärderas

ASIH-teamen i Göteborg är multiprofessionella och utför avancerad medicinsk vård i hemmet för patienter med en komplicerad sjukdomsbild. 

Göteborgs Stad och Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) startade år 2011 fyra ASIH-team.

Kommunens ansvar omfattar den hälso- och sjukvård som utförs av sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster. Sahlgrenska Universitetssjukhuset står för kurator- och läkarresurser.

De båda huvudmännen önskar nu utvärdera hur arbetet har utvecklat sig och har därför gett FoU i Väst/GR och Kvalitetsstrategiska avdelningen vid SU (KSA) i uppdrag att genomföra en utvärdering av ASIH-teamen i Göteborg.

Det övergripande syftet är att undersöka hur samverkan i ASIH-teamen och med andra vårdgivare fungerar, om ASIH-teamens arbete och uppdrag utvecklats i enlighet med intentionerna vid start och avseende kriterierna för specialiserad palliativ vård.

Utvärderingen kommer att bestå utav flera delar: ASIH-teamens uppdrag, arbetsmetoder och processer, longitudinell kartläggning av patientgruppen, ekonomisk analys, evidens och kvalitet samt patienter och anhörigas upplevelser. Studien pågår till och med juni 2017.


Kontaktperson på GR

Sara Nordenhielm
031-335 51 90
0734-34 50 01

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund