GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Ungdomsmottagningarna i Västra Götalands län

I Västra Götalands län finns 54 ungdomsmottagningar med olika huvudmän. FoU i Väst/GR har fått i uppdrag att kartlägga dem och bland annat beskriva organisationsformer och arbetssätt (styrning, huvudmannaskap, resurser, utbud, uppföljning etc).

I uppdraget ingår också att genomföra en studie som belyser vilka ungdomsgrupper det är som kommer respektive inte kommer till ungdomsmottagningarna i länet. Detta sker genom att analysera data från folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor.

Dessutom ska FoU i Väst/GR utvärdera de särskilda satsningar som nu görs på ungdomsmottagningarna för att förstärka arbetet med psykisk hälsa.

När studien samt kartläggnings- och utvärderingsarbetet genomförts är ambitionen att ett antal övergripande frågeställningar om ungdomsmottagningarnas arbete ska besvaras, bland annat dessa:

  • Vilken är den grundläggande idén med länets ungdomsmottagningar?
  • Hur kan en regional uppföljning av länets ungdomsmottagningar utformas?
  • Hur har ungdomsmottagningarna påverkats av satsningen på psykisk hälsa?

Projektet pågår till och med juli 2018.

Bakgrund

2016 års överenskommelse om psykisk hälsa mellan regeringen och SKL innehåller en särskild satsning på ungdomsmottagningar. I Västra Götalands län finns en partssammansatt styrgrupp för riktade insatser till ungdomsmottagningarna i länet (där både Västra Götalandsregionen och kommunerna är representerade). Det är den styrgruppen som har vänt sig till FoU i Väst/GR med ovanstående uppdrag.

Kontaktperson på GR

cornelia.bjork@grkom.se

Cornelia Björk
031-335 51 27

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund